2012 m. spalio 8 d. oficialioje SB Dituva svetainėje pasirodė, kaip teigiama nortaro patvirtintas sodininkų bendrijos „Dituva“ įstatų projektas. Kiek mums žinoma, SB Dituva neišrašė sąskaitos jokiam notarų biurui už įstatų patvirtinimą, todėl šis teiginys yra klaidinantis.

pdf dokumentas

Pareiškimas valdybos nariams

12 spalio 11, Ketvirtadienis 13:52

PAREIŠKIMAS

Mes, sodininkų bendrijos Dituva nariai, kreipiamės į valdybos narius, valdybos pirmininką bei revizijos komisiją dėl pažeidimų skelbiant viešą informaciją apie 2012-10-22 d visuotinio susirinkimo sušaukimą ir prašome:

Pakeisti pirmo susirinkimo datą 2012- 10- 22 d.

Nes yra šie pažeidimai:

2012-10-06 Klaipėdos m. dienraštyje „Vakarų ekspresas „ ir 2012-10-11 SB Dituva internetiniame puslapyje dituvossodai.lt paviešintuose skelbimuose yra pažeistas SB Įstatymo 16 str. 3 . reikalavimas nurodyti kur ir kokiu laiku galima susipažinti su siūlomų sprendimų projektais.

Skelbimas iš 2012-10-06 dienraščio „Vakarų ekspresas“

2012 m. spalio 22 d. 17 val. Žvejų kultūros rūmuose įvyks s/b “Dituva” visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. Darbotvarkėje:

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2010-2011 m.
2. Revizijos komisijos ataskaita už 2010-2011 m.
3. Sąmatos tvirtinimas už 2011-2012 m.
4. Naujų s/b “Dituva” įstatų tvirtinimas.
5. Dėl išstojimo iš sodininkų asocioacijos.
6. Dėl elektrios tinklų pardavimo AB “Lesto” pastotėmis.
7. Dėl metinio nario mokesčio sumažinimo iki 80 Lt per metus nuo 2012 m.

Registracija bus vedama tik pateikus sodininkų knygelę. Neįvykus pirmam susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, kitas susirinkimas įvyks 2012 m. lapkričio 27 d. 17 val. Žvejų kultūros rūmuose.“

Skelbimas 2012-10-11 internetiniame puslapyje dituvossodai.lt

2012 m. spalio 22 d. 17 val. Žvejų kultūros rūmuose įvyks s/b "Dituva" visuotinis ataskaitinis sodininkų susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Valdybos pirmininko ataskaita 2010 - 2011 m.
2. Revizijos komisijos ataskaita 2010 - 2011 m.
3. Sąmatos tvirtinimas 2011 - 2012 m.
4. Naujų s/b "Dituva" įstatų tvirtinimas.
5. Dėl išstojimo iš sodininkų asociacijos.
6. Dėl elektros tinklų perdavimo AB "Lesto" pastotėmis.
7. Dėl metinio nario mokesčio sumažinimo iki 80 Lt per 2012 m.


Registracija bus vedama tik pateikus sodininko knygelę ir asmens dokumentą. Neįvykus pirmam susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, kitas susirinkimas įvyks 2012 m. lapkričio 27 d. 17 val. Žvejų kultūros rūmuose“

Sodininkų bendrijų įstatymas sako

  16 straipsnis. Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka

3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdamas skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat, esant galimybėms, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodamas elektroninėmis priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Skelbime nurodoma, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais.

skiriasi darbotvarkės 7 klausimo tekstas, kuris gali turėti lemiamos reikšmės bendrijos narių metinio nario mokesčio paskaičiavimui ir neaiškus bendrijos nariams – „ nuo „ 2012 m ar „per“ 2012 m“

Dienraštyje „Vakarų ekspresas“:

7. Dėl metinio nario mokesčio sumažinimo iki 80 Lt per metus nuo 2012 m.“

Internetiniame puslapyje dituvossodai.lt

7. Dėl metinio nario mokesčio sumažinimo iki 80 Lt per 2012 m.“

Iš skelbimų neaišku kas yra kviečiami dalyvauti susirinkimuose , nes visuotiniame bendrijos narių susirinkime dalyvauti gali tik bendrijos nariai, o ne sodininkai -

„VE“ -. 2012 m. spalio 22 d. 17 val. Žvejų kultūros rūmuose įvyks s/b “Dituva” visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Dituvossoduose.lt - 2012 m. spalio 22 d. 17 val. Žvejų kultūros rūmuose įvyks s/b "Dituva" visuotinis ataskaitinis sodininkų susirinkimas.

Yra pažeistas SB Įstatymo 16 str. 3 p. reikalavimas dėl viešo paskelbimo apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą terminas t.y. ne vėliau kaip prieš 14 d iki susirinkimo dienos informuoti.

2012-10- 08 d.( t.y. 14 d ) bendrijos patalpų skelbimo lentoje nebuvo informacijos apie šaukiamą susirinkimą. Sodų skelbimo lentose skelbimai buvo paviešinti 2012-10-10 , o internetiniame puslapyje dituvossodai 2012-10-11 .

SB Įstatymas   16 straipsnis. Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka

3........... Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdamas skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat, esant galimybėms, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodamas elektroninėmis priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais....................

Taip pat manome, kad 2012-10-22 d susirinkimo pavadinime turėtų būti žodis - neeilinis , nes šis 2012-10-22 d susirinkimas yra šaukiamas nesilaikant SB Įstatymo nurodyto termino – ne vėliau kaip per 4 mėn po finansinių metų pabaigos.

SB įstatymas 16 straipsnis. Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka

5. Eilinis bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kiekvienais metais ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos, o neeiliniai – prireikus.

Dėl 2012-10-22 d. susirinkimo darbotvarkės 4. klausimo Naujų s/b "Dituva" įstatų tvirtinimas.

Mes, manome, kad šis įstatų projektas yra parengtas netinkamai yra taisytinas, neišbaigtas ir jo tvirtinimas šio susirinkimo metu būtų labai neatsakingas poelgis, nes tai vienas iš pagrindinių dokumentų kuriuo vadovaujasi bendrija savo veikloje. Dėl tinkamo įstatų projekto parengimo siūlome šiame susirinkime išrinkti iš bendrijos narių komisiją, kuri ruoš , teiks svarstyti bendrijos nariams, gavę pasiūlymus ir atsižvelgę į juos, vėl taisys ir tik tada dar kartą teiks bendrijos narių susipažinimui ir jei daugiau nebus pasiūlymų , galima siūlyti juos tvirtinti visuotiniame susirinkime.

Dabar pateikus įstatų projektą bendrijos nariams, nebuvo nurodyta iki kada galima teikti pasiūlymus, nebuvo paaiškinta kada valdyba svarstys šiuos pasiūlymus ir kada vėl bus pateiktas įstatų projektas bendrijos narių svarstymui.

Klausiame:

 1. Ar valdybos nariai posėdyje nagrinėjo šį įstatų projektą iš esmės ?

 2. ar valdybos nariai posėdyje pritarė šio įstatų projekto pateikimui bendrijos nariams ? ar yra valdybos posėdžio protokolas su pritarimu ?

 3. ar valdybos nariai , gavę iniciatyvinės grupės pareiškimą dėl 2012-10-22 susirinkimo darbotvarkės, svarstė šį bendrijos narių pasiūlymą ?

Valdybos nariai yra išrinkti atstovauti bendrijos narius.

Ar dabar dirbantys valdybos nariai galėtų veikti  pagal naujus įstatus ?  Ar įstatų projektas įnešė aiškumo dėl susirinkimo kvorumo „įrašius „ balsavimą raštu ? Ar  pagal įstatų projektą susirinkimo organizatoriai galės surašyti susirinkimo dalyvius ir suskaičiuoti balsavimo rezultatus ?

 1. Ar reikalingas balsavimas raštu, jei pataisytas SB įstatymas panaikino antro susirinkimo kvorumą ?

 2. Jei jau įstatų projektas numatė balsavimą raštu nesukvietus susirinkimo, o to taip pat ‚įstatų projektas“ aiškiai nenurodė , kodėl projekte nėra aprašomi susirinkimo organizatorių veiksmai, jei nėra šio „balsavimo raštu „ kvorumo? Ar žinotų dabartinė valdyba kaip elgtis, kad susirinkimo sprendimai būtų teisėti?

 3. ar valdymo organas, kuris vadovautųsi šiais įstatais, galėtų tinkamai priimti naujus narius į bendriją ? ar yra aiškiai išdėstyta kas priima į bendrijos narius ? valdybos pirmininkas ? visuotinis susirinkimas ? ar yra aprašyta kaip vykdoma sodininkų ir bendrijos narių registracija dėl tikslaus nario mokesčio paskaičiavimo, dėl susirinkimų dalyvių , nes priimti sprendimus visuotiniame gali tik bendrijos nariai? kas yra atsakingas už šią registraciją ?  Nes jau buvo panaši situacija bendrijoje, kada "niekas" nebuvo atsakingas dėl sodininkų registracijos knygos vedimo ir jos sudarymui buvo išleisti , berods 1500 LT bendrijos lėšų .

 4. KOKS susirinkimas gali priimti nutarimą pašalinti iš bendrijos narių ? ar yra įvardinta už ką galima pašalinti iš bendrijos narių?

Dėl valdymo organų ir revizijos komisijos rinkimų neįtraukimo į 2012-10-22 d susirinkimo darbotvarkę.

Mes manome , kad taip yra pažeidžiamos bendrijos narių teisės turėti teisėtai išrinktą bendrijos valdymo organą , o taip pat pažeidžiamas SB Įstatymo 17 straipsnis.

Bendrijos valdymo organas

1. Bendrijos valdymo organo narius iš bendrijos narių renka bendrijų narių susirinkimas bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų bendrijos valdybos narių kiekvienas valdybos narys renkamas tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdymo organų narių kadencijų skaičius neribojamas.

Ši bendrijos valdymo organo kadencija baigėsi 2011-06. Pakartotinio susirinkimo sprendimas buvo apskųstas, 2012-09-14 . Teismas ieškinį ‚atmetė“ , nes SB Dituva yra kolegialus valdymo organas – valdyba , o V.Gedvila privalėjo turėti valdybos posėdžio nutarimą , kuriuo jis įpareigotas su ieškiniu kreiptis į teismą t.y. į teisme kaip ieškovas dalyvauja bendrijos valdyba., tai numato ir galiojantys SB Dituva įstatai. Teismo posėdžių metu paaiškėja , kad valdybos narys A.Kavolis , kuris pasirašė valdybos posėdžio nutarimą kreiptis į teismą ,nėra registruotas Registrų centre, o tai reiškia , kad jis neteisėtai dalyvavo valdybos posėdžiuose ( nors buvo rinktas 8 aštuntu ) valdybos nariu , kadangi SB Dituva įstatai numato tik 7 valdybos narius, jo-8 RC neįregistravo., todėl valdybos kreipimesi į teismą nebuvo valdybos posėdžio kvorumo- 5 narių . V.Gedvila, turi prašymą 2008-06-07 m išrinkto valdybos nario R,Dvelio, kuriuo jis prašo jį atleisti iš valdybos narių, ........ir R.Dvelys nedalyvauja valdybos posėdžiuose.

Teismo 2012-09-14 d. sprendime rašoma „todėl iš ieškinį padavusio asmens V.Gedvilo ( tik asmens o ne bendrijos valdybos pirmininko ) priteistinos išlaidos valstybės naudai“

Klausimai:

 1. Kodėl turėdamas šį valdybos nario prašymą, nebuvo kreiptasi taip kaip numato SB įstatymas į visuotinį susirinkimą su prašymu iki šios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti kitą valdybos narį , kuris atstovautų bendrijos narius ? kodėl buvo atimta iš bendrijos narių teisė spręsti ,rinkti ir turėti savo atstovą bendrijos valdyboje ?

 2. Ir kaip esant tokiai valdybos teisinei padėčiai ( iki šiol neišregistruotas iš RC valdybos narys R.Dvelis) , galima šaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą be valdymo organo perrinkimo?
  Šiuo bendrijos valdymo organas – valdyba pažeidžia galiojančius SB Dituva įstatus dėl 7 narių valdybos, nes dabar yra tik 6 valdybos nariai.

 3. Ar valdybos nariai posėdžio metu įgaliojo valdybos pirmininką su apeliacija kreiptis į teismą ? V.Gedvila teigia, kad jis pasinaudojo teise dėl apeliacijos. Jei jis kreipėsi kaip privatus asmuo , kodėl valdyba patvirtino susirinkimo darbotvarkę be valdymo organo perrinkimo? Ką turi galvoje V.Gedvila viešai sakydamas .... -..... Valdyba mano, kad rinkimus reikia skelbti tada, kai baigsis teismai......

 4. Kokią reikšmę bendrijos valdymo organo perrinkimui, pasibaigus kadencijai, gali turėti privataus asmens teismai ?

Todėl kreipiamės į bendrijos valdybą kaip į bendrijos narių atstovus, su prašymu vykdyti savo kaip valdymo organo pareigą ir kviesti neeilinį visuotinį ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą. Esant, mūsų išvardintiems SB Įstatymo pažeidimams dėl viešo bendrijos narių informavimo terminų pažeidimo ir norint išvengti galimų nesusipratimų , prašome:

 1. atšaukti 2012-10-22 d. susirinkimą, patikslinus pirmo susirinkimo datą .

 2. laikantis SB įstatymo nurodytų terminų paskelbti kitą susirinkimo datą.

 3. Į susirinkimo darbotvarkę įtraukti bendrijos valdymo organų ir revizijos komisijos rinkimus

 4. Neteikti visuotinio susirinkimo svarstymui naujų įstatų projekto kaip neparuošto ir neapsvarstyto bendrijos narių.

SB Dituva revizijos komisijai

Prašome atsakyti –

 1. Ar teisėtai be visuotinio bendrijos narių susirinkimo pritarimo t.y. nepatvirtinto , buvo rinktas 120 Lt nario mokestis už 2011 m ir 2012 m ?

 2. Prašome išaiškinti kokie mokesčiai buvo įskaičiuoti į 20 Lt už 1 arą kainą?

 3. Prašome išaiškinti koks dokumentas nurodo, kad yra galimas tokio paties mokesčio dydis ir kitais metais, jei mokesčio dydžio nepatvirtino bendrijos narių susirinkimas ?

 4. Kokiais faktoriais remiantis yra galimybė mažinti metinį nario mokestį iki 80 Lt? Prašome juos išvardinti? Kiek kainuotų 1 a. žemės , esant 80 Lt metinio mokesčio? Prašome išvardinti kokie mokesčiai yra įskaičiuoti į šią sumą?

 5. Ar yra pasibaigusi dabar dirbančios revizijos komisijos kadencija ?

 6. Ar gali bendrijos narių neįgaliota revizijos komisija tikrinti bendrijos veiklą?

 7. Ar yra nustatytas revizijos komisijos darbo reglamentas, kaip to reikalauja SB Įstatymas

SB Įstatymas 19 straipsnis. Veiklos kontrolė

 1. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija (revizorius). Revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas (revizorius) renkami narių susirinkime ne ilgesnei kaip 3 metų kadencijai.

 2. Revizijos komisijos (revizoriaus) darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas.

http://www.dituvossodai.lt/lt/component/content/article/60-praymas

Į sodininkų bendrijos „Dituva“ administraciją raštu kreipėsi virš 100 sodininkų, dar keliasdešimt sodininkų telefonu išreiškė savo nepasitenkinimą ir nusivylimą tokiu autobuso stotelės perkėlimu.
Sodininkams šis pakeitimas yra labai nepatogus, nes, turgavietėje ir parduotuvėje, esančioje šalia „Eglės“ stotelės, jie pirkdavo sodinukus, maistą, sėklas, kitus reikalingus sodininkystei reikalingus reikmenis ir patogiai galėdavo nuvykti į „Dituvos“ sodus.

Prašymas Klaipedos miesto savivaldybei

Klaipėdos r. Sav. Administracijos direktoriaus pavaduotojui
Vidmantui Buivydui

Tel.: 846 45 25 45
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.PRAŠYMAS
2011 lapkričio 28 d.SB Dituva turi tik vieną asfaltuotą kelią, kuriuo galima įvažiuoti į sodų teritoriją. Šiuo keliu važiuoja viešasis transportas, nelaimės atveju atvyksta pagalbos tarnybos. Deja šalia šio kelio įsikūrė kelios didelės turgavietės. Turgus vyksta trečiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais. Šiomis dienomis šis kelias būna praktiškai paralyžiuotas. Atvykę žmonės stato automobilius šalikelėse, tose pačiose šalikelėse iš mašinų yra ir prekiaujama. Pėstieji eina tiesiog važiuojamąja kelio dalimi, taip keldami pavojų savo ir vairuotojų gyvybėms.
Šią 2011 m. Vasarą vieno iš turgų savininkas V. Viederis įrengė stovėjimo aikštelę ir pastatė ženklus, kurie trečiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais draudžia stovėti. Tačiau turgaus lankytojai šių kelio ženklų nepaiso, o policija nesiima pakankamai griežtų priemonių juos sudrausminti. Be to prekybai nepritaikytose šalikelėse ir toliau prekiaujama. Situacija pastačius ženklus praktiškai nepasikeitė.

Prašome imtis visų priemonių ir spręsti šią SB Dituva gyventojų problemą.


Su Pagarba

SB Dituva narys
Jonas Baltokas

2011 m. gruodžio mėn.  Klaipėdos r. Sav. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Buivydas priėmė Joną Baltoką. Anot jo, visi kelio ženklai esantys sankryžoje prie turgaus yra nesuderinti su policija, todėl pirmas žinksnis būtų suderinti juos. Tą pačią dieną buvo išsiaiškinta kad prie turgaus esantys ženklai stovėti turgaus dienomis ir sustoti draudžiama išskyrus Nidos gatvę yra suderinti su kelių policija ir yra galiojantys.

Pakartotinai paskambinus administracijos direktoriaus pavaduotojui, jis apgailestavo, kad nepilnai buvo informuotas ir pažadėjo apie situaciją pakalbėti saugaus eismo komisijoje.

2011 12 28 Gautas atsakymas

Formaliame atsakyme minima tik Nidos gatvė, apie kurią prašyme net neužsiminta. Apie galimą eismo reguliavimą net neužsimenama.

Atsakingai pareiškiu, kad toks savivaldybės tarnautojų požiūris valdininkams garbės nedaro ir diskredituoja savivaldybę gyventojų akyse.

Viešas kreipimasis į sodų valdybos pirmininką

11 lapkričio 02, Trečiadienis 09:09

Valdybos pirmininke,

2011-10-29 Vakarų eksprese yra patalpintas tokio turinio skelbimas:

"S/b "Dituva" ieško turto vertintojo, elektros tinklų perdavimo Lesto. telef. 8-46 345762, 8600 24396".

Informuojame, kad turto vertintojai užsiima tik turto vertinimais, o sodų bendrijos "Dituva" elektros tinklus su įrengimais privalės perduoti sodininkų bendrijos "Dituva" valdyba, aišku prieš tai pasirašius pardavimo - pirkimo sutartį su AB "LESTO".

Primename, kad pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, sodininkų bendrijos "Dituva" elektros tinklų su įrengimais įvertinimui turite skelbti viešą konkursą dėl turto vertintojo pasirinkimo, o po to tik vertinti sodininkų bendrijos "Dituva" elektros tinklus su įranga.

Sodininkų bendrijos Dituva nariai

Dėl galimai aplaidaus pasiruošimo žiemai Dituvos sodų gyventojai kreipėsi į sodų pirmininką V.K.Gedvilą.

Pirmadienį spalio 10 d. 8:00 pirmininko nebuvo darbo vietoje. Buhalterė D. Smirnova atsisakė priimti raštus motyvuodama tuo, kad ji ne sekretorė ir tai neįeina į jos pareigas.

Pakartotinai raštas įteiktas spalio 13 d. pirmininkas į užduotus klausimus pažadėjo atsakyti po valdybos susirinkimo (lapkričio pradžioje) nors dar visai neseniai teigė, kad valdyba kol vyks teisminis procesas posėdžių nerengia ir klausimų nesprendžia.

Raštai pridedami

2011 m. Rugsėjo 16 d. parengiamojo posėdžio metu. Jonas Baltokas buvo įtrauktas kaip trečioji šalis atsakovo pusėje. Žemiau pateiktas tekstas yra atsiliepimas į Vytauto Kazio Gedvilos ieškinį

Rugsėjo 29d. gautas  atsakymas į rugsėjo 21 d. Užklausimą dėl atstovavimo teisme ir V.K Gedvilos piknaudžiavimo bendrijos lėšomis. Atsakyme minimi faktai ir įvykiai buvo netikslūs arba neegzistuojantys. Todėl 2011 m. spalio 3 d. V.K.Gedvilai buvo įteiktas pakartotinis prašymas.

Raštas pridedamas

Raštas sodų bendrijai dėl atstovavimo teisme

11 rugsėjo 26, Pirmadienis 10:23

2011 rugsėjo 26 d. pristatytas raštas į SB Dituva administraciją Debreceno g. 5 Klaipėda.

Raštą priėmė V.Gedvila (nes daugiau nebuvo kam priimti). Įteikiant raštą buvo užduoti keli klausimai žodžiu. 

1) Kas atstovaus bendriją teisme? V.K.Gedvila atsakė "Jūs pats žinote"

2) Ar pralaimėjęs bylą gražins lėšas į sodų bendrijos sąskaitą? V.K.Gedvila nieko neatsakė

3) Kada kitas valdybos susirinkimas. V.K.Gedvila atsakė "Kol vyksta teisminis posėdis, valdyba nesirenka ir klausimų nesprendžia"

Atsakydamas į trečią klausimą V.K.Gedvila  akivaizdžiai pamelavo, nes kiek man žinoma valdybos posėdis sušauktas  rytoj rugsėjo 27d. ir jame tikrai negalės dalyvauti valdybos narys V.Sruogis, o vienintelė naujai perrinkta valdybos narė E.Burbienė nebuvo pakviesta.

Antram klausimui komentarų nereikia, o pirmam klausimui atsakymo be A. Masaitės, A. Skuolevičiaus ir V. Gedvilos tikriausiai niekas nežino

Raštas pridedamas:

Atsiliepimai straipsniuose

 • 21.03.2018 19:41
  I have checked your website and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in ...

  Skaityti daugiau..

   
 • 21.03.2018 17:14
  I have checked your blog and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high ...

  Skaityti daugiau..

   
 • 21.03.2018 03:35
  Ar jums reikia paskolos sumokėti savo sąskaitas? Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą? Mes ...

  Skaityti daugiau..

   
 • 20.03.2018 19:46
  Ar ieškote trumpalaikio piniginio paskolos? "Mūsų įmonė dirba pagal aiškius, lanksčius, skaidrius ir ...

  Skaityti daugiau..

   
 • 20.03.2018 19:45
  Ar jūs ieškote trumpalaikės piniginės paskolos su 3% palūkanų norma? susisiekite su mumis šiandien

  Skaityti daugiau..

   
 • 20.03.2018 18:55
  I am curious to find out what blog platform you have been working with? I'm experiencing some ...

  Skaityti daugiau..

   
 • 20.03.2018 06:33
  hey there and thank you for your information – I've certainly picked up something new from right here.

  Skaityti daugiau..

   
 • 20.03.2018 04:17
  Superb, what a website it is! This web site presents useful data to us, keep it up.

  Skaityti daugiau..

   
 • 20.03.2018 03:23
  Ga het maar navragen aan een aantal vrouwen.

  Skaityti daugiau..

   
 • 19.03.2018 19:13
  ooo tik 0eur, iskart paimc ...

  Skaityti daugiau..

Prisijunk prie Dituvos sodų bendruomenės !

 • Turi geografinių duomenų?
 • Turi daugiau statistikos, registrų duomenų, istorinės medžiagos
 • Turi įdomių susijusių su  apklausų duomenų
 • Tave erzina nesprendžiamos problemos
 • Tave domina Mūsų sodų bendrijos ateitis
 • Nori, kad iš stagnatiški kolektyviniai sodai virstu gyvenviete
 • Turi pasiūlymų puslapiui, straipsnių etc.

PRISIJUNK PRIE PUSLAPIO KŪRIMO: sodaidituva@gmail.com